En kvalificerad partner för innovativ problemlösning och konceptutveckling

 Start Tjänster Databaser Verktyg & Metoder Kontakta oss

 

Mjukvara och databaser för innovativ problemlösning och idégenerering

 

Creocon har utvecklat egna programvaror och databaser för problemanalys, idégenerering och innovativ problemlösning samt utvärdering och konceptval. Dessa har utvecklats under mer än tio års tid och är resultatet av lång erfarenhet från utvecklingsarbete inom skilda verksamheter, utbildning inom produktutveckling vid företag, högskolor och universitet, stort metodkunnande samt omfattande studier av teknisk och vetenskaplig litteratur och patentdatabaser. Flera av programmen baseras på TRIZ. Programmen och databaserna är en utmärkt hjälp för oss i jakten på nya och bättre produkter och processer för våra kunder. Arbetet går snabbare och ger ett bättre resultat genom att våra program:

 

 

Bidrar till att skapa ett bra underlag för idégenerering och att snabbare generera idéer
Breddar sökområdet och främjar tekniköverföring mellan branscher och teknologier
Främjar "out-of-the-box"-tänkande och skapar genvägar till mer innovativa lösningar
Minskar risken för kompromisslösningar
Systematiserar och snabbar upp utvärderings- och konceptvalsprocesserna

 

 

 
   

NYHET! Creocons Windows-baserade databaspaket

Den TRIZ-baserade kunskapsdatabas som vi tidigare endast använt i våra egna utvecklings- och utbildningsuppdrag kan vi nu erbjuda våra kunder i form av ett Windows-baserat mjukvarupaket för innovativ problemlösning och idégenerering. Databaserna har utvecklats under mer än 10 års tid och innehåller idag 10.000-tals poster. Här ingår information om tekniska och vetenskapliga fenomen och metoder och hur de kan användas för att erhålla olika typer av önskade effekter eller funktioner. Principer och exempel för att finna lösningar som eliminerar behovet av kompromisslösningar. Vägvisare till lösningsmetoder för ett stort antal olika generiska tekniska problem jämte exempel från olika branscher och teknikområden.

 

Creocons Windows-baserade databaspaket underlättar idégenerering och teknisk problemlösning genom att:

Skapa ett bra underlag för idégenerering.
Bredda sökområdet och främja tekniköverföring från andra branscher och teknologier.
Främja "out-of-the-box"-tänkande och skapa genvägar till mer innovativa lösningar.
Minska risken för dåliga kompromisslösningar.

Databaspaket består av tre delar, "Effektdatabas", "Konfliktdatabas" och "Standardlösningar". Var och en av delarna bidrar, på olika sätt, till att effektivisera arbetet och ge bättre resultat

   
Effektdatabas  
   

När en problemlösare skall lösa ett nytt baseras sökningen efter möjliga lösningar på den egna kunskapsbasen och erfarenheten. Risken att missa bra lösningar är uppenbar, även om man besitter extremt goda kunskaper inom sitt eget område.

Effektdatabasen är en del av Creocons databaspaket som bl.a. hjälper användaren att snabbare identifiera alternativa lösningsmöjligheter och att bredda sökområdet till att finna lösningar utanför de teknikområden man normalt söker inom.

   
   

Effektdatabasen är uppbyggd av

Ett mycket stort antal fysikaliska, kemiska och geometriska effekter och fenomen med kortfattade  beskrivningar i text och bild.
Sammanställningar över tekniska funktioner
Tillämpningsexempel


Korsreferenser gör det möjligt för användaren att, ur listor, välja den funktion eller effekt som man vill försöka åstadkomma. Ur databasen erhålls sedan förslag på en mängd olika fysikaliska, kemiska och geometriska effekter och fenomen som kan utnyttjas för att erhålla detta. De olika effekterna och fenomenen beskrivs även kortfattat med text och bild. På detta sätt ges användaren en unik möjlighet att söka lösningar med teknologier som man kanske annars inte hade övervägt att utnyttja. För att ytterligare öka förståelsen för hur de olika effekterna kan utnyttjas för att erhålla den önskade funktionen finns i de flesta fall även ett eller flera tillämpningsexempel. Dessa är tillstor del hämtade ur olika patentdatabaser och annan teknisk litteratur.

Som exempel kan nämnas att om man på något sätt vill försöka ändra den geometriska formen av ett objekt ger databasen en förteckning över 50 olika effekter och fenomen som kan utnyttjas. I denna lista ingår dels konventionella effekter som att utnyttja "Deformation" eller "Termisk expansion", men även mer okända eller ovanliga som att utnyttja  "Adsorption", "Avdunstning" eller "Elektrostriktion" för att erhålla en formförändring.

   
 

   
   
   
Konfliktdatabas  
   
Hur ofta har vi, vid problemlösning, inte hamnat i en situation där vi varit tvungna att göra avkall på en egenskap för att kunna förstärka en annan? Bra (och innovativa) lösningar på tekniska problem kännetecknas ofta av att en eller flera konflikter elimineras så att nya eller modifierade produkter och processer ger optimala prestanda.

Konfliktdatabasen är en del av Creocons databaspaket som hjälper problemlösaren att finna lösningar som eliminerar konflikter, dvs. lösningar till problem av typen "om jag förbättrar det ena så försämras det andra", (t.ex. om jag ökar styvheten genom att lägga till mer material så blir detaljen för tung eller dyr).

 

   

Konfliktdatabasen utnyttjar "TRIZ 40 Principer" som är en del av TRIZ kunskapsdatabas. Denna del av TRIZ är baserad på analyser av 100.000-tals patent i syfte att finna de principer och tillvägagångssätt som utnyttjats för att lösa tekniska problem utan att behöva kompromissa.

Konfliktdatabasen är uppbyggd av

● Sammanställningar av generiska produkt- eller processegenskaper
● Lösningsprinciper för konflikteliminering
● Kortfattade tillämpningsexempel inom olika teknologier och branscher

Korsreferenser gör det möjligt för användaren att, ur listor med generiska egenskaper eller parametrar, kombinera det egenskapspar som ger upphov till den aktuella konflikten. Ur databasen hämtas då ett antal möjliga vägar och lösningsprinciper som kan tillämpas på det aktuella systemet i syfte att finna en lösning som gör att båda egenskaperna kan bibehållas.

För att ytterligare förtydliga hur principerna kan tillämpas finns olika kortfattade exempel. Dessa visar hur principerna har utnyttjats inom olika branscher för att eliminera olika typer av konflikter.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
Standardlösningar  
   

Standardlösningarna är en kraftfull del av Creocons databaspaket inriktad mot mer direkt utveckling och förbättring av tekniska system. Databasen är baserad på "TRIZ Standardlösningar". Denna del av TRIZ kunskapsdatabas är baserad på analyser av 100.000-tals patent i syfte att finna mer direkta lösningsmetoder för olika typer av generellt formulerade (standardiserade) problem.

Denna del av databasen består av

● Sammanställningar av standardiserade lösningsmetoder
● Kortfattade tillämpningsexempel inom olika teknologier och branscher

Användningen tar sin utgångspunkt i en beskrivning av det tekniska systemet i termer av systemkomponenter och hur dessa samverkar. Genom stegvisa val där användaren anger vad som skall åstadkommas (t.ex. att skapa ett helt nytt system med samma funktioner eller att förbättra ett redan existerande system) styrs användaren mot en eller flera standardlösningar för att lösa sitt problem. (Standardlösningar innebär generella metoder för hur det aktuella systemet kan modifieras för att lösa problemet.)

För att ytterligare förtydliga hur standardlösningarna kan tillämpas finns olika kortfattade exempel. Dessa visar, i text och med enkla illustrationer, hur metoderna har utnyttjats inom olika branscher för att lösa olika typer av problem eller för att förbättra tekniska system.
 


 
   
   
   
Intresserad av vårt databaspaket? Kontakta oss för mer information, demonstration eller offert.

Start | Tjänster | Databaser | Verktyg & Metoder | Kontakta oss

Webbplatsen uppdaterades 26 Feb 2010

© 2008 Creocon, All rights reserved