En kvalificerad partner för innovativ problemlösning och konceptutveckling

Start Tjänster Databaser Verktyg & Metoder Kontakta oss

Verktyg och metoder för produktplanering

 

Produktplanering innebär att aktivt besluta vad företagets resurser inom utveckling/konstruktion och andra berörda funktioner ska användas till. Syftet är att skapa en växelverkan mellan marknadsmöjligheter och företagets förutsättningar. Några av de viktigaste aktiviteterna i produktplaneringsarbetet är att:

Bevaka den egna marknadspositionen. Fyller våra produkter kundernas förväntningar nu och i framtiden? Hur står vi oss mot konkurrenterna?

Följa den teknologiska utvecklingen. Hur kommer våra produkter att se ut i framtiden?

Identifiera nya applikationsområden. Kan våra produkter, i befintligt eller modifierat utförande, användas i andra applikationer än idag? Vad ställer detta för krav?

I Creocons "verktygslåda" ingår ett antal olika metoder avsedda för att på ett systematiskt sätt hjälpa våra kunder i deras produktplaneringsarbete. Verktygen, som kan användas var för sig eller tillsammans, är ett utomordentligt stöd i våra kunders systematiska arbete med att finna såväl morgondagens produktkoncept som nya marknader och tillämpningar.

 

Metodöversikt

 

 • Tekniska systems utveckling


  En av grunderna i TRIZ. Filosofin bakom denna teori är att varje produkt eller tekniskt system, framtaget av människor i syfte att åstadkomma specifika funktioner tenderar att utvecklas systematiskt enligt generiska mönster och trender.
  Denna slutsats är baserad på studier av 100.000-tals patent, böcker och artiklar om historien bakom olika produkters historiska utveckling. TRIZ lagar för tekniska systems utvecklingsvägar, vilka är helt oberoende av teknikområde och tillämpning, har kondenserats till 9 stycken specifika mönster för hur tekniska system kan förändras över tid.
  Dessa mönster är viktig kunskap och utgör underlag för att kunna förutspå hur specifika produkter eller teknologier kommer att utvecklas, (hur nästa generation kommer att se ut) baserat på systemets inre potential. Genom att studera, och grafiskt åskådliggöra, var ett existerande system befinner sig längs de olika utvecklingsvägarna kan man också skapa sig en föreställning om vilka möjliga framtida utvecklingssteg som står till buds och hur produkterna då skulle kunna se ut.

   

 • Flerskärmsdiagram (även kallad “System-operatorn”)


  Flerskärmsdiagrammet är ett av verktygen i TRIZ och ett av de bästa instrumenten för att systematisera tankeverksamhet. Metoden bygger på att varje specifikt system (produkt, teknologi, organisation etc) kan studeras på tre nivåer: system (systemet självt med sina gränser), underordnade system (delsystem) och överordnat system (där det studerade systemet ingår som en del). För såväl systemet som dess under- och överordnade system analyseras vad som sker innan problemet uppstår och vad som händer i ett senare skede.  Flerskärmsdiagrammet fungerar mycket bra som katalysator vid idégenerering men är även ett mycket kraftfullt verktyg för systemanalys och för att identifiera framtida utvecklingsmöjligheter.
   

 • Trimning/Idealisering


  En teknik som hjälper till att göra redan existerande system (eller koncept) och produkter mer ideala genom att eliminera komponenter utan att för den sakens skull försämra systemets totala prestanda, funktionalitet eller kvalitet. Ett effektivt verktyg för att finna möjliga framtida produktkoncept, dock utan att hänsyn tas till förändringar hos kunderna eller i omvärlden. Detta gör verktyget mer lämpligt för det korta perspektivet.

   

 • Funktionsöverföring


  En teknik som utvecklar nya produkter på basis av kombinationer av funktioner och egenskaper hos två konkurrerande produkter. Vanligtvis konkurrerande produkter är behäftade med olika uppsättningar fördelar och nackdelar. Tekniken hjälper också till att konstruera en ny produkt som ärver de konkurrerande produkternas fördelar under det att nackdelarna elimineras. Ett effektivt verktyg för att finna möjliga framtida produktkoncept, dock utan att hänsyn tas till förändringar hos kunderna eller i omvärlden. Detta gör verktyget mer lämpligt för det korta perspektivet.

   

 • STC-operatorn


  En enkel men mycket kraftfull teknik som främst hjälper till att förbättra kreativiteten och "out-of-the-box"-tänkandet. Metoden går ut på att föreställa sig vad som skulle hända med ett system och dess omgivningen om vi kraftigt förstärker eller försvagar ett objekts parametrar. Ger möjlighet att finna nya applikationer, nya marknader och nya sätt att lösa problem.
   

 • QFD

  QFD är en välkänd och mycket kraftfull metod för att kvalitetssäkra överföringen av kundkrav till en tillverkad och levererad produkt. QFD hjälper vid produktplaneringen till med att fokusera på produktegenskaper hos nya eller existerande produkter, under beaktande av marknadens behov, den tekniska utvecklingen och konkurrerande produkter. Metoden kräver ett omfattande arbete men, rätt använd, ger den ovärderlig, väl strukturerad och tolkningsbar information om inte bara det egna företagets produkter och deras prestanda men även konkurrenters produkter och kunders/marknadens behov och förväntningar.

   

 • Trend extrapolation

  De flesta utvecklingsförlopp är exponentiella (dvs av formen P=P0 x ek(t-t0) där P är systemets prestanda och k är utvecklingens aggressivitetskoefficient). Genom att studera tekniska systems olika prestanda och vart en exponentiell utveckling av dessa skulle leda kan man erhålla många nya uppslag för framtida produkter och applikationer/marknader. Metoden kan inte användas fristående utan skall kombineras med en eller flera metoder för idégenerering.

 

 • S-kurvor

  Genom att studera patent relaterade till vissa teknologier eller produkter kan man bilda sig en bra uppfattning om hur mogna produkterna eller teknologierna är. Detta är ett av resultaten från de 100.000-tals patentstudier som utgör grunden i TRIZ. I början av en produkts eller teknologis livscykel finns endast ett eller ett fåtal patent men med en mycket hög klass (riktiga innovationer). Allteftersom produkten/teknologin mognar ökar antalet patent per tidsenhet samtidigt som uppfinningshöjden sjunker. När produkten/teknologin är helt mogen minskar antalet patent och de få som trots allt publiceras har en låg uppfinningshöjd. Genom denna typ av analyser, hos produkter eller teknologier utnyttjade i produkter, kan man bilda sig en uppfattning om hur mogen produkten är, om det finns produktteknologier eller tillämpningar där man bör fortsätta att satsa osv. Tillsammans med studier av "tekniska systems evolution" (ovan) kan metoden ge ett bra bidrag till underlaget för strategiska beslut om framtida produktsatsningar.

 

 • Delphi

  En teknik för t.ex. produktplanering baserad på expertvärderingar. Normalt presenteras experterna var för sig för ett ämne, påstående eller en idé och anmodas att uttala sig. Härefter går processen ut på att skapa enighet mellan experterna genom att de presenteras för andra experters uttalanden och anmodas att ta ställning till dessa. På detta sätt kan man ofta erhålla en mycket bra och objektiv bedömning av egna tankegångar, idéer och slutsatser innan man fattar beslut. I de fall vi använt Delphi tekniken i projekt för våra kunders räkning har vårt stora nätverk inom såväl industrin som den akademiska världen visat sig vara en mycket stor tillgång.

 

 

Tillbaka till "Verktyg & metoder"

 

Start | Tjänster | Databaser | Verktyg & Metoder | Kontakta oss

Webbplatsen uppdaterades 18 Feb 2010

© 2008 Creocon, All rights reserved