En kvalificerad partner för innovativ problemlösning och konceptutveckling

Start Tjänster Databaser Verktyg & Metoder Kontakta oss

Verktyg och metoder för  konceptval

 

En väl genomförd problemanalys och idégenerering leder i de flesta fall till en mycket stor mängd idéer - dels sådana som är riktigt bra men även sådana som är mindre bra. Nästa steg är att välja vilken eller vilka av idéerna som skall vidareutvecklas - förmodligen det viktigaste valet i hela utvecklingsprocessen. Vid konceptvalet bestäms 80-90% av den nya/förändrade lösningens effektivitet, prestanda och kostnad. Efterföljande steg innebär endast en optimering av det valda konceptet.

Erfarenhet, branschkunskap och magkänsla skall inte underskattas som urvalsgrund, speciellt inte om valet av lösning inte är av någon större ekonomisk eller strategisk betydelse. För konceptval av större vikt och på grund av konceptvalets stora betydelse är det viktigt att detta görs på ett strukturerat sätt och så att valet, så långt möjligt, baseras på fakta - inte enbart personliga preferenser eller intuition.

I Creocons "verktygslåda" för konceptval ingår ett antal metoder som kan användas var för sig eller i kombination för att erhålla ett gott faktaunderlag för beslutsfattandet.

 

Metodöversikt

 

 • Pugh

  En enkel konceptvalsmatris lämplig för grovsållning av koncept. Metoden tar inte hänsyn till hur viktiga olika krav eller egenskaper är i förhållande till varandra men är lämplig som utgångspunkt om antalet idéer är mycket stort.

 

 • Kepner-Tregoe

  En urvalsmetod som innebär att idéer och koncept värderas utefter hur väl de uppfyller ställda kriterier och med hänsyn taget till hur viktiga de olika kriterierna är. Metoden kompletteras dessutom med en svagpunktsanalys för att minska risken att välja koncept som har erhållit höga totalpoäng men där dessa erhållits på områden som är mindre viktiga.

 

 • Riskanalys

  En kritisk faktor vid alla konceptval är den riskexponering ett specifikt val kan innebära. En riskanalys såsom vi utför den innebär att koncepten värderas utefter uppskattad ekonomiska och tekniska risker samt den tid utveckling skulle komma att ta. Detta ger ytterligare en pusselbit till det totala underlaget för konceptvalet.

 

 • QFD - "Quality Function Deployment"

  QFD är en välkänd metod för att säkerställa kvalitet från konceptval till leverans. QFD består i princip av ett antal olika steg och där det första syftar till att fastställa en korrekt kravspecifikation vilken sedan kan utnyttjas som ett underlag för konceptvalet. Arbetet blir ofta mycket omfattande och vi rekommenderar därför endast QFD när konceptvalet är av stor ekonomisk eller strategisk betydelse för våra kunder.

 

 • FMEA

  En systematisk metod att förutsäga möjliga konceptsvagheter, utvärdera deras konsekvenser och genom poängsättning bedöma hur bra ett koncept är och var de allvarligare bristerna finns och hur stora risker som är förknippade med dessa. Förutom att få ett mått på hur bra (eller dåligt) ett koncept är erhålls även information om vilka delar som eventuellt kan behöva förbättras.

 

Tillbaka till "Verktyg & metoder"

 

Start | Tjänster | Databaser | Verktyg & Metoder | Kontakta oss

Webbplatsen uppdaterades 18 Feb 2010

© 2008 Creocon, All rights reserved